Skip to Content

Bebyggelsesplan Jonsvatnet

Visualisering av mulig utnyttelse av tomt i planlagt boligområde ved Jonsvatnet i Trondheim. Rekkehus i bakgrunnen er planlagt utbygging iht. reguleringsplan utarbeidet av eiere av nabotomter.

 

  

 

 

 

I tillegg er det gjort en konsekvensanalyse som viser uheldige følger for tomteeier mht. planlagt ny veg i opprinnelig reguleringplan. Visualisering førte til at tiltakshaver fikk medhold i innsigelse hos planmyndigheter.

 

  

Bilde til venstre viser tomtekart med opprinnelig planlagt veg og sone med byggeforbud, til høyre en 3D-visualiering som viser det samme.